fbpx

Regulamin

Definicje

1. Aplikacja – oprogramowanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Właściciela i rozpowszechniany pod nazwami FCapp, Football Challenge App.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto.
3. Funkcjonalność – część Aplikacji, której zadaniem jest umożliwienie Użytkownikowi wykonanie określonego zadania.
4. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji uwierzytelnionym Użytkownikom.
5. Rejestracja– proces założenia Konta w Aplikacji.
6. Właściciel – FCapp Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin), nr NIP: 946-268-84-61, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadający do niej prawa autorskie.

Korzystanie z Aplikacji

1. Właściciel udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji.
2. W ramach Aplikacji, Użytkownik otrzymuje dostęp do Funkcjonalności, np. tworzenia sparingu, wyszukiwania zawodników, itd.
3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnych na stronie fcapp.eu

Rejestracja i Konto

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego lub ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując Rejestracji, osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada taką zgodę.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, które nie mogą naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.
3. Poprzez Rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednak bez nich założenie Konta stanie się niemożliwe, a tym samym Funkcjonalności mogą być niedostępne.
6. Poprzez Rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim bezpośrednio przez Właściciela lub za pośrednictwem Aplikacji: poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail, powiadomienia „push” lub kontakt telefoniczny w celach niezbędnych do obsługi Aplikacji oraz powiadamiania o usługach.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, w szczególności, gdy:
a. Użytkownik poda nieprawdziwe dane (podczas Rejestracji lub w trakcie korzystania z Aplikacji), lub takie, które naruszają dobra osobiste osób trzecich;
b. Użytkownik dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub sprzeczne z celami korzystania z Serwisu.

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
b. aktualizowania swoich danych, by odzwierciedlały stan rzeczywisty;
c. niepodejmowania szeroko rozumianych działań zakłócających pracę Aplikacji;
d. niepodejmowania prób mających na celu kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz reprodukowanie całości lub części Aplikacji;
f. nieprzekazywania w Aplikacji treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także godzących w uczucia i prywatność innych osób.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie i przekazywane w Serwisie. Naruszenie prawa przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji zwalnia Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika.

Obowiązki i odpowiedzialność Właściciela

1. Właściciel dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą jakość i niezawodne działanie Aplikacji.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz za treści publikowane w Aplikacji przez Użytkowników, zwłaszcza za ich aktualność, autentyczność, kompletność i rzetelność.
3. Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z umyślnej winy Właściciela.
4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z Aplikacji (z wyłączeniem ust. 3), a w szczególności za:
a. funkcjonowanie i dostępność usług firm trzecich, w szczególności systemów płatniczych;
b. problemy i szkody spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji mobilnych i serwisu;
c. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji z przyczyn niezależnych od Właściciela;
d. szkody spowodowane przez Użytkowników, w szczególności związane z niepoprawnym wykorzystaniem usług lub nieprzestrzeganiem regulaminów oraz powszechnie obowiązującego prawa;
e. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta;
f. problemy i szkody wynikłe z powodu wadliwego działania sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich czy międzynarodowych, awarii linii energetycznych, bądź innych awarii, na które Właściciel nie ma wpływu.
5. Właściciel zastrzega sobie nieograniczone prawo do usuwania, dodawania, modyfikowania i ograniczania Funkcjonalności bez informowania Użytkowników o tym fakcie.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia wybranych lub wszystkich usług ze względu na prace konserwacyjne, modyfikacje Aplikacji lub inne problemy, na które nie ma wpływu.

Płatności za Funkcjonalności, płatności internetowe

1. Korzystanie z Funkcjonalności jest bezpłatne, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostało to wyraźnie określone, Użytkownik został o tym poinformowany i wyraził na to zgodę.
2. W przypadku niektórych Funkcjonalności istnieje możliwość płatności internetowych, realizowanych przez zewnętrznego operatora płatności.
3. Właściciel oświadcza, że nie jest instytucją finansową, dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
4. Właściciel nie przetwarza żadnych informacji dotyczących kart płatniczych Użytkowników czy ich identyfikatorów logowania do systemów bankowości, a jedynie identyfikator płatności otrzymany od operatora płatności, służący wyłącznie w celu realizacji usługi, który pozwala na określenie, czy płatność została zrealizowana poprawnie.
5. Korzystanie z płatności internetowych wymaga akceptacji regulaminów operatora płatności.

Reklamacje, problemy z działaniem Aplikacji

1. Reklamacje dotyczące płatności internetowych należy kierować bezpośrednio do operatora płatności.
2. Problemy związane z funkcjonowaniem Aplikacji należy zgłaszać na adres contact@fcapp.eu, podając jak najwięcej szczegółów, które pomogą w jego rozwiązaniu.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji, jeżeli te podane w zgłoszeniu okażą się niekompletne i nie wystarczą do rozwiązania zgłoszonego problemu.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Wymagania techniczne Aplikacji

1. W celu skorzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android w wersji 5.1 lub nowszej albo iOS w wersji 10.0 lub nowszej, pozwalających na dostęp do Internetu, obsługę poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej.
2. Skorzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzeń, ich konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzeń oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo, do zaprzestania wspierania działania Aplikacji na niektórych urządzeniach i platformach, zwłaszcza starszych i niewspieranych dłużej przez ich producentów.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego Regulaminu.
3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni od publikacji nowego Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Aktualizowano: 20/04/21

Dane osobowe i udział małoletnich

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego Regulaminu.
3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni od publikacji nowego Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Aktualizowano: 20/04/21