fbpx

Regulamin

1. Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwane przez FCapp i rozpowszechniany pod nazwami FCapp, Football Challenge App, FC.APP dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android.
 2. Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane przez Użytkownika do FCapp lub dostępne dla niego, jak również udostępnione w Aplikacji w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie Rejestracji, korzystania z Aplikacji, jak również w przesyłanej do FCapp poczcie elektronicznej, bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;
 3. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 4. FCapp– FCapp Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074, posiadająca NIP: 946-268-84-61 oraz REGON 383202706, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadający do niej prawa autorskie.
 5. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych obejmujących Dane Użytkownika, w tym jego Dane osobowe, pozwalająca na korzystanie z Aplikacji uwierzytelnionym Użytkownikom (po podaniu loginu i hasła).
 6. Profil – profil stworzony przez Użytkownika w Aplikacji, umożliwiający identyfikację Użytkownika.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji.
 8. Rejestracja– proces umożliwiający założenie Konta w Aplikacji przez podanie Danych, w szczególności obejmujący wybór i ustalenie loginu oraz hasła Użytkownika, którego obligatoryjnym elementem jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe ukończenie Rejestracji.
 9. Opłata – określona kwota pobierana od Organizatora Turnieju za korzystanie z niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.
 10. Organizator – Użytkownik, który posiada Typ konta Trener/Organizator uprawniony do organizacji Turnieju za pośrednictwem Aplikacji.
 11. Typ konta – funkcjonalność aplikacji umożliwiająca Użytkownikowi nadanie statusu: Trener/Organizator, Zawodnik, Kibic pozwalającego na korzystanie z różnych opcji
  w Aplikacji. Użytkownik uprawniony jest do jednoczesnego posiadania kilku statusów. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany statusu Konta.
 12. Turniej – wydarzenie sportowe organizowane przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji dla minimum trzech drużyn.
 13. Sparing – wydarzenie sportowe organizowane przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji dla dwóch drużyn.
 14. Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez FCapp na rzecz Użytkownika, której ogólne warunki stanowi niniejszy Regulamin. Przedmiotem Umowy mogą być zarówno Usługi bezpłatne, jak i płatne.
 15. Usługi – usługi świadczone przez FCapp na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu.
 16. Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto.

2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FCapp za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji.
 2. Dokumentem powiązanym z Regulaminem jest Polityka prywatności.
 3. Regulamin jest udostępniony w Aplikacji nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Użytkownik może skorzystać z Aplikacji dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu.

 

3. Rejestracja i Konto

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających indywidualne Konto. Proces Rejestracji jest nieodpłatny oraz w pełni dobrowolny, jednakże bez jego przeprowadzenia nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Aplikacji.
 2. Z Aplikacji może korzystać Użytkownik, który ukończył 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub Użytkownik, który nie ukończył 16 lat, wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub po wyrażeniu przez taką osobę zgody na utworzenie Konta.
 3. W przypadku dokonywania Rejestracji w Aplikacji przez osobę nieposiadającą 16 lat wszystkie niezbędne Dane powinny zostać przekazane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.
 4. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych podczas rejestracji jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli 16 lat przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
 5. FCapp zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, który nie ukończył 16 lat w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika, który nie ukończył 16 lat jest zobowiązany do umożliwienia FCapp przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę FCapp.
 6. Jeżeli jesteś przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym Użytkownika, który nie ukończył 16 lat i wiesz, że Twoje dziecko korzysta z Aplikacji bez Twojej zgody, prosimy o kontakt pod adresem email: contact@fcapp.eu
 7. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, który nie ukończył 16 lat danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych; uprawnia FCapp do zablokowania Konta lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 8. Założenie Konta w Aplikacji możliwe jest poprzez dokonanie Rejestracji:
  a) za pośrednictwem e-maila;
  b) przez Facebook;
  c) przez Google;
  d) w przypadku Aplikacji pobranej w ramach urządzenia z systemem operacyjnym IOS przez konto Apple.

4. Korzystanie z Aplikacji

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia Umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku “Zarejestruj”, kończącego Rejestrację Konta.
 2. FCapp udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  a) w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona;
  b) w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych;
  c) w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  d) z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić FCapp o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (usunięcie Konta) w każdym czasie.
 7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może nastąpić za pośrednictwem Aplikacji albo pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny FCapp lub na adres e-mail contact@fcapp.eu
 8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, FCapp uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy, FCapp dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Konta.
 10. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym. Usunięcie Aplikacji z urządzenia nie jest równoznaczne z usunięciem Konta.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes FCapp, FCapp może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

5. Usługi

 1. W ramach Aplikacji Użytkownik może bezpłatnie korzystać m.in. z następujących Usług:
  a) korzystać z Konta po uprzedniej Rejestracji;
  b) przeglądać treści opublikowane w Aplikacji w tym w szczególności statystyki i rankingi;
  c) uzyskiwać informacje o najnowszych wydarzeniach sportowych organizowanych za pośrednictwem Aplikacji;
  d) organizować Sparingi;
  e) organizować Turnieje dla nie więcej niż czterech drużyn;
  f) zapisać się na Turniej organizowany przez Organizatora;
  g) komunikować się z innymi Użytkownikami;
  h) wyszukiwać innych Użytkowników.
 2. W ramach Aplikacji Organizator może za Opłatą zorganizować Turniej dla więcej niż czterech drużyn.
 3. Organizując Turniej za pośrednictwem Aplikacji Organizator zobowiązany jest do podania ilości drużyn, które będą miały możliwość wziąć udział w tym wydarzeniu. Organizator uprawniony jest do zmiany ilości drużyn przez umożliwienie dołączenia kolejnych drużyn.
 4. Organizator jest zobowiązany z góry dokonać Opłaty za stworzenie możliwości dodania do Turnieju piątej i każdej następnej drużyny. Opłata jest należna bez względu ile drużyn przystąpi do Turnieju.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik składa FCapp oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może poinformować FCapp o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie na adres: Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@fcapp.eu
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Użytkownika jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli FCapp wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez FCapp utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Obowiązki i odpowiedzialność FCapp

 1. FCapp dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą jakość i niezawodne działanie Aplikacji.
 2. FCapp nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania z Aplikacji (z wyłączeniem ust. 3 poniżej), a w szczególności za:
  a) aktualność, autentyczność, kompletność i rzetelność danych informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji
  b) funkcjonowanie i dostępność usług firm trzecich, w szczególności systemów płatniczych;
  c) szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich
  d) szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta z uwagi na naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  e) szkody spowodowane przez Użytkowników, w szczególności związane z niepoprawnym wykorzystaniem usług lub nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa;
  f) przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji z przyczyn niezależnych od FCapp;
  g) problemy i szkody wynikłe z powodu wadliwego działania sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich czy międzynarodowych, awarii linii energetycznych, bądź innych awarii, na które FCapp nie ma wpływu.
 3. FCapp ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe na skutek korzystania z Aplikacji w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. FCapp zastrzega sobie nieograniczone prawo do usuwania, dodawania, modyfikowania i ograniczania Usług bez informowania Użytkowników o tym fakcie.
 5. FCapp zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia wybranych lub wszystkich usług ze względu na prace konserwacyjne, modyfikacje Aplikacji lub inne problemy, na które nie ma wpływu.

8. Płatności

 1. W ramach Aplikacji FCapp uprawnione jest do pobierania Opłat za korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.
 2. Użytkownik przed pobraniem Opłaty będzie informowany za pośrednictwem Aplikacji o niezbędności uiszczenia Opłaty oraz jej wysokości.
 3. Opłata będzie uiszczana za pośrednictwem App Store, Google Play Store lub opłaty naliczanej przez operatora.
 4. FCapp nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych i nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu przepisów prawa. Tym samym wszelkie zakupy dokonywane w Aplikacji podlegają pod warunki płatności platformy zewnętrznej, aby uzyskać dalsze informacje zapoznaj się z regulaminem platformy, z której korzystasz.
 5. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Apple zwrotami zajmuję się Apple, a nie FCapp. Aby zgłosić problem z transakcją lub zwrócić się o zwrot pieniędzy należy dokonać zgłoszenia na stronie https://getsupport.apple.com.

W przypadku dokonania zakupu w Google Play Store zwrotami zajmuje się Google Play Store, a nie FCapp. Aby zgłosić problem z transakcją lub zwrócić się o zwrot pieniędzy należy skontaktować się z działem obsługi klienta, podając numer zamówienia Google Play Store. Organizator dokonując Opłaty gwarantuje, że jest prawnie upoważniony do dokonywania płatności oraz że takie działanie nie narusza obowiązującego prawa.

9. Reklamacje, problemy z działaniem Aplikacji

 1. Reklamacje dotyczące płatności internetowych należy kierować bezpośrednio do operatora płatności, tj. App Store lub Google Play Store.
 2. Problemy związane z funkcjonowaniem Aplikacji należy zgłaszać na adres contact@fcapp.eu, podając jak najwięcej szczegółów, które pomogą w jego rozwiązaniu.
 3. FCapp zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji, jeżeli te podane w zgłoszeniu okażą się niekompletne i nie wystarczą do rozwiązania zgłoszonego problemu.
 4. FCapp zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub na adres wskazany w reklamacji.
 6. Użytkownik będący osobą fizyczną ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10. Wymagania techniczne Aplikacji

 1. W celu skorzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android w wersji 5.0 lub nowszej albo iOS w wersji 12.0 lub nowszej, pozwalających na dostęp do Internetu, obsługę poczty elektronicznej.
 2. Skorzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzeń, ich konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzeń oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.
 3. FCapp zastrzega sobie prawo, do zaprzestania wspierania działania Aplikacji na niektórych urządzeniach i platformach, zwłaszcza starszych i niewspieranych dłużej przez ich producentów.
 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Konta lub Profilu. W związku z tym, Klient ma obowiązek zachować w tajemnicy dane do logowania i nie udostępniać ich osobom trzecim. FCapp nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w przypadku udostępnienia haseł lub Konta.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a)http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) https://polubowne.uokik.gov.pl/
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej do Aplikacji oraz wszelkich treści dostępnych w Aplikacji, takich jak: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki zdanymi, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści prezentowanych w ramach Aplikacji oraz wszelkie inne dane, są chronione prawami własności intelektualnej (prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znak towarowy lub innymi prawami wyłącznymi) przysługującymi FCapp lub podmiotom, z którymi FCapp zawarła umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Aplikacji. Żaden fragment Aplikacji ani treści rozpowszechnianych w Aplikacji nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób ani nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia FCapp.
 2. Użytkownik wprowadzając, udostępniając lub przesyłając do Aplikacji Dane lub inne informacje udziela FCapp nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne), która może być przenoszona lub sublicencjowana przez FCapp bez odrębnej zgody Użytkownika, obejmująca upoważnienie do korzystanie z Danych lub informacji przez FCapp, w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu,
  d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  f) publiczne wykonanie,
  g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp.),
  h) wystawianie,
  i) wyświetlanie,
  j) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych Danych nadesłanych przez Użytkownika,
  k) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych Danych zamieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).

13. Ochrona Danych

Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną zostały określone w osobnym dokumencie – polityka prywatności.

14. Postanowienia końcowe

 1. FCapp zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianach Regulaminu FCapp zawiadomi Użytkowników za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni od publikacji nowego Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
 4. Użytkownik nie może się sprzeciwić zmianom Regulaminu, których obowiązek wprowadzenia wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany takie wchodzą w życie najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisów prawa, które wymusiły zmianę Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2023 r.