fbpx

Polityka prywatności

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę (“dane osobowe”).

Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FCapp S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin), nr NIP: 946-268-84-61; (dalej: „my” lub „FCapp”).
Nasze dane kontaktowe to:
E-mail: contact@footballchallengeapp.com
Numer kontaktowy: +48 505 095 864

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
• kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszej stronie internetowej, oraz w szczególności poprzez zbieranie danych przy rejestracji do aplikacji mobilnej FCapp,
• rozpatrywania przez nas sprawy dotyczącej Cię indywidualnie, na skutek złożonego przez Ciebie wniosku,
• prowadzonej z Tobą korespondencji w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,
• korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, w tym aplikacji mobilnej,
• szukania zatrudnienia u nas.
Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną przekazane dobrowolnie. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski.
Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się naszym klientem lub dłużnikiem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszej strony internetowej fcapp.eu. Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa zbiera ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Używamy również plików “cookies” (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików cookie. Jeśli pliki cookie są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.
Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, zbieramy szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach: Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter:
https://twitter.com/privacy
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informacje o szczególnym charakterze

Nie zbieramy informacji i szczególnym charakterze np. dotyczących zdrowia.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością. Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:
• dopasowanie i dostarczanie treści aplikacji mobilnej,
• marketing i informacje o naszych usługach obecnych oraz przyszłych,
• w celu zatrudnienia ciebie, przeprowadzenia rekrutacji,
• odpowiedzi na wnioski i zapytania,
• ochrony naszych interesów, w tym w przypadku wystąpienia sporu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Nie przekazujemy twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy masz obowiązek podania danych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak Kodeks Pracy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Prawa osoby której dane dotyczą

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których administratorem jest FCapp S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin), nr NIP: 946-268-84-61; (dalej: „my” lub „FCapp”), a zwłaszcza:

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w każdym przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne prawem, nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter zautomatyzowany, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od nas przekazania nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było przez nas dokonywane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z naszych danych, formularza kontaktowego dostępnego na stronie fcapp.eu lub przesłać pismo na adres naszej siedziby: FCapp S.A. z siedzibą w Lublinie (ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin).

Polityka prywatności dla dzieci

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci określa warunki prywatności i bezpieczeństwa danych dzieci poniżej 16 roku życia, zwanymi dalej w liczbie mnogiej „Dziećmi” lub w liczbie pojedynczej „Dzieckiem” – w związku z korzystaniem z:
a. aplikacji o nazwie FCapp – którą można pobrać za pośrednictwem sklepu Google Play lub App Store – zwana dalej: „Aplikacją”;
b. usług dostępnych w ramach Aplikacji.
2. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą bezpośrednio i pośrednio identyfikować tożsamość Dziecka np. imię i nazwisko Dziecka, adres email czy np. pozwolić na ustalenie osoby po jej zachowaniu lub informacjach, jakie podaje o sobie.
3. Aplikacja zostaje udostępniona Dzieciom w celach promocji prozdrowotnego trybu życia oraz młodych piłkarzy. Celem działania Aplikacji jest stworzenie Dzieciom możliwości uzyskania ich wyników sportowych. Aplikacja jest dedykowana przede wszystkim dla chłopców poniżej 16 roku życia – aby mogli poszerzać swoją wiedzę w zakresie ich zdrowia oraz wyników sportowych.
4. Korzystanie z Aplikacji – daje Dzieciom możliwość, przeglądania materiałów i treści tam zamieszonych – który tematyka wiąże się z piłką nożną, jak również założenia konta, możliwość zainstalowania Aplikacji, jak również uczestniczenie w innych wydarzeniach, jeżeli takie będą oferowane m.in. sparingach, turniejach itp.
5. Aplikacja kieruje swoje treści oraz usługi do Dzieci, ale również do innych użytkowników.
6. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci stanowi uzupełnienie Ogólnej Polityki Prywatności dostępnej dla użytkowników pod adresem https://fcapp.eu/polityka-prywatnosci/
7. Każde Dziecko przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, jak również usług z nimi powiązanymi proszone jest zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności dla Dzieci oraz do zaakceptowania jej warunków.
8. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
9. Administratorem danych osobowych Dzieci jest FCapp S.A.. z siedzibą w Lublinie 20-262, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 lok. I 11, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074, NIP 9462688461, REGON 383202706, zwana dalej: „Administratorem”

II. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
1. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę danych osobowych Dziecka, w tym ochronę przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Naszym celem jest ochrona prywatności Dzieci i zapewnienie Dzieciom warunków bezpiecznego korzystanie z Aplikacji.
2. Jeżeli Dziecko ma pytania w zakresie bezpieczeństwa swoich danych – prosimy o kontakt z nami (contact@fcapp.eu) i dostarczymy dodatkowe informacje na temat prywatności.

III. INFORMACJE UZYSKIWANE PRZEZ DZIECKO W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Po zainstalowaniu Aplikacji – Dziecko może uzyskać dostęp do treści i materiałów zawierających informacje na swoich wyników sportowych, których celem jest edukacja Dzieci w tym zakresie oraz promocja Dzieci.
IV. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD DZIECI
1. Na potrzeby rejestracji i założenia przez Dziecka konta a Aplikacji zbierane są przez nas następujące dane Dziecka:
a. imię i nazwisko,
b. wiek,
c. e-mail,
oraz prosimy Dziecko o potwierdzenie, że jest dzieckiem poniżej 16 roku życia
2. Podanie danych osobowych na potrzeby rejestracji i założenia konta w Aplikacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby założyć konto, jak również korzystać z usług oferowanych w ramach Aplikacji. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych uniemożliwia rejestrację i założenie konta i korzystanie z usług w Aplikacji.
V. W JAKIM CELU I NA, JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE DZIECI
Dane osobowe Dzieci będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Aplikacji w następujących celach:
1. świadczenia Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Aplikacji – podstawa prawna to wyrażona przez Dzieci zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności takich jak:
a) rejestracja i założenie konta Dziecka;
b) prowadzenie i obsługa konta Dziecka;
c) korzystanie z Aplikacji – w zakresie jej funkcjonalności
2. komunikacji w związku z korzystaniem przez Dziecko ze Aplikacji, korzystaniem z usług dostępnych w ramach funkcjonalności Aplikacji jak również w związku z prowadzeniem i obsługą konta Dziecka – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
3. identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania przesłanego z wykorzystaniem przez Dziecko na nasz adres email wskazany przez nas do kontaktu dla użytkowników Aplikacji – podstawa prawna to to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art.6 ust.1 lit. b RODO);
4. rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z korzystaniem z Aplikacji – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
5. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. analitycznych i statystycznych w zakresie aktywności Dzieci, a także ich preferencji w ramach Aplikacji – podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. poprawa stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
7. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) tj. ochrona swoich praw;
8. działania marketingowe, a w szczególności informowania o ofertach Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA OSOBOM TRZECIM

1. Dane osobowe Dziecka mogą być ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia i/ lub świadczących usługi w celu organizacji i funkcjonowania Aplikacji – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VII. KONTAKT E-MAIL Z DZIECKIEM

1. Możemy komunikować się z Dzieckiem – za pośrednictwem wiadomości e-mail:
a) w związku z korzystaniem przez Dziecko z Aplikacji, korzystaniem z usług dostępnych w ramach funkcjonalności ww. Aplikacji jak również w związku z prowadzeniem i obsługą konta Dziecka;
b) identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania przesłanego z przez Dziecko na nasz adres email wskazany przez nas do kontaktu dla użytkowników Aplikacji.

VIII. OKRES PRZEZ, JAKI BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE DZIECKA

1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji poszczególnego celu przetwarzania związanych z korzystaniem z Aplikacji, w tym okres posiadania konta przez Dziecko, jak również przez okres wynikający z przepisów prawa lub niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
2. W przypadku, kiedy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna Dziecka – dane przetwarzane są do momentu odwołania zgody.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

IX. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Dziecka posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
2. W każdej chwili, rodzic lub opiekun Dziecka mogą odmówić zezwolenia na zbieranie przez nas dalszych danych osobowych od swoich Dzieci, w powiązaniu z konkretnym kontem i mogą poprosić o usunięcie z naszej bazy danych osobowych, które zebraliśmy w związku z tym kontem. Proszę pamiętać, że prośba, aby usunąć zapisy, może prowadzić do ustania członkostwa konta lub innej usługi.
3. Rodzic lub opiekun Dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego Dziecka narusza przepisy RODO.

X. KONTAKT

1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych – Dziecko może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce polityka prywatności, za pomocą wiadomości e-mail na adres […] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

XI. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI DLA DZIECI

1. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci może podlegać zmianom, w szczególność w przypadku zmian stosownych przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych. O zmianie Polityki Prywatności dla Dzieci – Administrator powiadamia użytkowników Aplikacji a poprzez zamieszczenie na Stronie i odpowiedni Aplikacji – stosownej informacji, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem – o planowanej zmianie Polityki Prywatności dla Dzieci.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci obowiązuje od 01/01/2020

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na pytane?