fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FCAPP S.A.

Jako spółka FCapp S.A. świadczymy usługi za pośrednictwem sieci Internet oraz aplikacji mobilnych. Oferując Państwu nasze usługi i produkty możemy pozyskiwać i przetwarzać Państwa dane osobowe. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka ma pozwolić Państwu zrozumieć w jakim celu oraz w jaki sposób możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, a także zapewnić poszanowanie praw i obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o Państwa prawach, sposobach ich egzekwowania i działaniach, które podjęliśmy, aby pomóc Państwu w ich egzekwowaniu. Przedstawione informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych dotyczą wszystkich aktywności spółki FCapp S.A., w szczególności prowadzonych stron/serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i produktów oferowanych przez spółkę.

1. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

Aplikacja – aplikacja mobilna działająca pod nazwą FCapp;

Dane osobowe – są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka Prywatności – niniejszy dokument;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez FCapp S.A. pod adresem www.fcapp.eu

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.

2. Kto jest administratorem Państwa Danych osobowych i w jaki sposób można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa Danych osobowych jest FCapp S.A. z siedzibą w Lublinie (20-262), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/l.11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956074, NIP: 9462688461, REGON: 383202706.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej – email: contact@fcapp.eu;

– połączenia telefonicznego pod numerem telefonu: +48 692 125 602;

3. Jakie Dane osobowe zbieramy?

Zgodnie z zasadami ujętymi w RODO minimalizujemy ilość danych o Użytkownikach. Rodzaj zbieranych przez nas Danych osobowych jest zależny od relacji między Użytkownikiem a nami i usługami, jakie świadczymy dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych przez nas Danych osobowych Użytkowników:

 • personalia, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i miejsce zamieszkania;
 • informacje na temat komputera i innych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych oraz informacje o połączeniu z siecią Internet, takie jak adres IP, unikalny identyfikator urządzenia, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja;
 • informacje audiowizualne, takie jak wizerunek Użytkownika zarejestrowany na wgranych przez Użytkownika do Aplikacji fotografiach;
 • informacje o aktywności, takie jak informacje na temat działań Użytkownika w ramach poruszania się po naszych usługach i tego, z których elementów naszych usług najczęściej korzysta;
 • wszelkie inne informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji oraz innych usług;
 • dane geolokalizacyjne, szerokość i długość geograficzną. Zbieranie informacji na temat geolokalizacji może odbywać się w tle, nawet kiedy nie korzystasz z usług, jeśli wyrażona zgoda jednoznacznie dopuszcza zbieranie tego typu informacji. Jeśli nie wyrazisz zgody na zbieranie informacji dotyczących swojej geolokalizacji, nie będziemy ich gromadzić, a nasze usługi wymagające precyzyjnej geolokalizacji przestaną być dostępne.

4. W jakich celach przetwarzamy Dane osobowe?

Administrator przetwarzając Dane osobowe Użytkowników przestrzega wszystkich przepisów w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników następuje w niżej opisanym zakresie:

 • Dane osobowe Użytkowników, którzy zainstalowali aplikację na swoich urządzeniach oraz zarejestrowali się w Aplikacji są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych za jej pośrednictwem. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy. (art. 6 ust 1 lit. B RODO)
 • Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają na swoich urządzeniach z Serwisu są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy. (art. 6 ust 1 lit. B RODO)
 • Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości o treści handlowej są przetwarzane w celu wysyłania newsletteru lub innych wiadomości o oferowanych przez FCAPP usługach, produktach lub organizowanych wydarzeniach. Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie w koncie użytkownika lub poprzez kontakt e-mail z Administratorem, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe Użytkowników, którzy skontaktowali się z nami za pośrednictwem Serwisu, portali społecznościowych, wiadomości e-mail lub w innej formie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomości, zadane pytania itp. oraz kontynuowania komunikacji z Użytkownikiem. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest możliwość odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i komunikacja z nim (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Dane osobowe osób, które polubiły/obserwują nasz fanpage/profil na portalach społecznościowych lub weszły w jakikolwiek sposób w interakcję z publikowanymi przez nas treściami na tego rodzaju portalach. Podstawą prawną przetwarzania danych osób kontaktujących się z nami przez portale społecznościowe jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymaniu relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności Serwisu/Aplikacji, w tym rozwój funkcjonalności Aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju danych koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozwijanie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Serwisu/Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby FCapp S.A., w tym w celu planowania rozwoju usług i funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, tworzenie modeli statystycznych.  Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest analiza i rozwój działalności (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi FCapp S.A. (m. in. ankiet). Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia katalogu usług interesujących Użytkowniku oraz ich poziomu zadowolenia z usług (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej w związku z oferowaniem przez FCapp S.A. odpłatnych usług a pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami i  dochodzenia roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dane osobowe Użytkowników, którzy złożą reklamacje dotyczącą funkcjonowania Aplikacji lub Serwisu są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

5. Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcom usług  – przekazujemy Dane osobowe Użytkowników dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu i Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazujemy Dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Organom państwowym  – udostępniamy Dane osobowe Użytkowników, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, sądy, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Za każdym razem, gdy udostępniamy Dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a także wymagamy aby nasi partnerzy stosowali takie same zasady i reguły przetwarzania danych osobowych.

6. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu – („uzyskania informacji na temat Użytkownika Danych osobowych”) – prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących Użytkownika Danych osobowych, które przetwarzamy;

prawo do sprostowania danych – („dokonania korekty Użytkowników Danych osobowych”) – prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych – („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania od nas usunięcia Danych osobowych Użytkownika w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Użytkownika żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Dane osobowe Użytkownika są niezbędne do świadczenia usług i jeśli Użytkownik nie dostarczy nam takich informacji, wówczas może nie mieć możliwości korzystania z takich usług lub z niektórych ich funkcji;

prawo do przenoszenia danych – („przekazywania Użytkownikowi Danych osobowych”) – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Użytkownik ma również prawo żądać, by Dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie żądania Użytkownika może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy;

prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Użytkownika indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny to zaprzestaniemy przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach Użytkownik ma bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego;

prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych usługach Użytkownik ma prawo do wycofania jej w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, które miało miejsce przed takim wycofaniem.

W przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw lub ma do nas pytania czy też uwagi to prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: contact@footballchallengeapp.com; lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa zgłoszenia, lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W jakim czasie realizujemy żądania Użytkowników?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik wystąpi do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

8. Przez jaki okres przechowywane są Dane osobowe Użytkownika?

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie lub Aplikacji. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dane osobowe osób kierujących do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

9. Czy Dane osobowe Użytkowników przesyłane są poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe Użytkowników, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Czy treść Polityki Prywatności jest zmieniana?

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, dostosowywana celem zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa przetwarzania Państw danych osobowych. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 14.07.2023 r. Warto podkreślić, że Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na pytane?