fbpx

Klauzula informacyjna dla użytkownika lub opiekuna prawnego/rodzica

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FCAPP Spółka akcyjna z siedzibą
w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956074, posiadająca numer NIP: 9462688461, REGON: 383202706, o kapitale zakładowym 121.595,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), opłaconym w całości, zwana dalej: Administratorem.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@fcapp.eu.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania działalności Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku i nazwiska na fanpage’u Administratora na portalu społecznościowym Facebook.

5. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.

6. Twoje dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody.

9. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także firmom obsługującym nasze social media, Facebook Ireland Limited, dostawcom usług informatycznych, jak i upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora.

10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Twoje dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation

12. Przysługuje Ci  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.