fbpx

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest FCAPP Spółka akcyjna z siedzibą
w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956074, posiadająca numer NIP: 9462688461, REGON: 383202706, o kapitale zakładowym 121.595,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), opłaconym w całości, zwana dalej: Administratorem.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw, można skorzystać z podanych w pkt 1 danych adresowych lub poczty elektronicznej: contact@fcapp.eu.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a)
przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji również w celu przystąpienia do czynności związanych z zawarciem umowy i realizacji jej postanowień;
b) 
zebrania od kandydatów opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji;
c) gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie, informacje o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia kandydata, telefon, adres e-mail, informacje o posiadanych umiejętnościach, ukończonych kursach lub szkoleniach.

5. Przetwarzanie podanych przez Panią/a danych osobowych odbywa się na podstawie:
a) art. 6 ust, 1 lit. a) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w  celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (ponad wymagany zakres) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy;
c) 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator

6. Pani/a dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, a ich podanie lub odmowa podania nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji

7. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy. Natomiast dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres dwóch lat od podania danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

9. Pani/a dane osobowe kandydatów do pracy pozyskujemy z następujących źródeł:
a) bezpośrednio od kandydata;
b) za pośrednictwem innej osoby (np. osoby, która rekomenduje kandydata do pracy);
c) z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, czy platform rekrutacyjnych. Kandydat przy pierwszym kontakcie zostanie poinformowany
o źródle danych przetwarzanych przez Administratora.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być ujawnione podmiotom takim jak: organy państwowe, dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji, jak i upoważnionym pracownikom
i współpracownikom Administratora.

11. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania

12. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

13. Pani/a dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt korzystania przez Administratora z narzędzi Google, w tym Google Drive (dysk Google), poczty Gmail. Informujemy, że w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.

14. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).